Doprava Zdarma na všechny objednávky
Doprava zdarma po ČR
Osobní odběry Praha 5
Kompletace pneumatik a disku
Vyhledávání pneumatik

Vyhledávání pneumatik

×
Období:
Šířka
Profil
Palce

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetových stránek www.prezuto.cz. Provozovatelem webové domény je společnost nakup24.cz s.r.o. se sídlem Bavorská 856/14 Praha 5, IČO 28188209, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 90289 vedeném Městským soudem v Praze.

1.2. Kupující – podnikatel nebo spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, a to v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

1.3. Spotřebitel – spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4. Podnikatel – Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí s odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele

1.5. Prodávající – nakup24.cz s.r.o. se sídlem v Bavorská 856/14 Praha 5, IČO 28188209 – odpovídá za smluvní, záruční a reklamační podmínky .

1.6. Smlouva – smlouva kupní, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím v elektronické podobě.

1.7. Zboží – veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména pneumatiky, disky kol a příslušenství.

1.8. Služby – veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti.

1.9. Cena – cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

1.10. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován jen jako „NOZ“.

2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi prodávajícím a kupujícím, když tvoří jejich nedílnou součást. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Všeobecné obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím osobně, telefonicky, prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.prezuto.cz

2.3. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, kdy kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím.

2.4. Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o službách nabízených prodávajícím a o cenách zboží prodávaného prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.5. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím.

2.6. Spotřebitel má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shop, telefon nebo e-mailem), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání objednaného zboží. Vracené zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Zboží si může zákazník prohlédnout a vyzkoušet tak, jak by činil v kamenné prodejně. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny. V případě, kdy kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Vzorový formulář: odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy-2014_n24.doc

2.7. Místem zpětného odběru zboží určeného k ekologické likvidaci je provozovna na adrese: nakup24.cz s.r.o. Bavorská 856/14, Praha 5.

3. Objednání zboží a služeb

3.1. Objednávku zboží a služeb je možno učinit kupujícím prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní www.prezuto.cz.

3.1. Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství, typ, případně výrobní označení zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání individuálně kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo resp. bydliště kupujícího.

3.2. Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a místo jejího poskytnutí.

3.3. Kupující, který je podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo, místo dodání zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím – podnikatelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

3.4. Kupující, který je spotřebitelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání zboží (pokud se liší od bydliště). Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím – spotřebitelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

4. Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo převzetím zboží od dopravce, jehož prostřednictvím bylo dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno.

4.2. Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na které byla služba poskytnuta.

4.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla služba poskytnuta.

4.4. Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany kupujícího.

4.5. V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje, stávka zaměstnanců výrobce apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by takové prodloužení trvalo déle než 30 dnů je kupující i prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.

4.6. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit, pokud neodstoupil od smlouvy před jeho odesláním. Kupující je povinen zboží při převzetí řádně překontroloval. Pokud způsob balení neumožňuje okamžitou kontrolu při převzetí, je zákazník povinen provést kontrolu do 3 dnů. Na následné reklamace zboží, jehož poškození vzniklo při přepravě, nebude brán zřetel. Pokud obal dodávaného zboží nese známky zjevného poškození, které vzniklo při přepravě, je zákazník povinen toto poškození reklamovat ihned při přebírání zboží od přepravce. Kupující nese veškeré náklady spojené s odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně dodáváno.

4.7. Nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno písemně jinak bude zboží dodáno v obalu dle zvyklostí.

5. Odpovědnost za vady, nároky z vad zboží a služeb, záruka za jakost a právo z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • b) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Uplatnění práva z vadného plnění ve 24 měsíční záruční lhůtě se však netýká:

 • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 • d) vyplývá-li to z povahy věci
 • e) pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o způsobu řešení reklamace, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Dnem uplatnění a počátkem 30-ti denní lhůty se se rozumí okamžik doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu. V tento okamžik může prodávající začít výrobek posuzovat.

5.1. Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení sdělení.

5.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty. Postup reklamace se řídí právním řádem České republiky. Kupující je povinen prokázat nákup zboží, a to nejlépe dokladem o koupi zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno tak, aby nedošlo k jeho zbytečnému poškození. Pro řádné vyřízení reklamace je třeba přiložit (či zaslat v elektronické podobě) k reklamovanému zboží pravdivě vyplněný reklamační formulář. Doba trvání vyřízení reklamace je obvykle 30 dní. Reklamační formulář ke stažení naleznete zde: reklamacni_formular_pneumatiky_PDF.pdf .

5.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

5.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn:

 • a) požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží
 • b) požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 • c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 • d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

5.5. Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. těchto všeobecných obchodních podmínek si zvolil. V případě, že kupující nesdělí prodávajícímu jaké právo podle odst. 5.4. si zvolil, pak má kupující pouze právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

5.6. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5.4. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu řádně a včas (dle bodu 5.1. a 5.2.). Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího ihned poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy s prodávajícím postoupit třetí osobě.

5.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká smlouva, od níž je odstoupeno od samého počátku.

5.8. Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci, bezpečnost a jízdní vlastnosti pneumatiky. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže, mechanického poškození nebo skladování a manipulace, nebudou akceptována. Kupující souhlasí a akceptuje případný destruktivní zákrok na reklamované pneumatice (např. rozříznutí pneumatiky), bude-li nezbytný pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva

6.1. Kupující čerpá základní informace o cenách zboží a služeb z internetové adresy www.prezuto.cz ,když tyto ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky. Potvrzením se rozumí rekapitulace objednávky, která přijde kupujícímu automaticky na e-mailovou adresu po odeslání objednávky. Prodávající vždy uvádí ceny s DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření smlouvy.

6.2. Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb, zjistí-li, že bylo nabízeno za chybnou cenu. Dodavatel je o správné ceně zboží povinen neprodleně informovat odběratele, a požádat jej o vyjádření souhlasu s dodáním zboží za správnou cenu. Nevyjádří-li odběratel souhlas s opravou ceny zboží do 3 dnů od obdržení informace dle předchozí věty, dodavatel objednávku stornuje.  V takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.

6.3. Kupující provádí úhradu ceny v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo na místě poskytnutí služby tj. dobírkou při převzetí zboží od dopravce.

6.4. Lhůta splatnosti kupní ceny a/nebo ceny služeb a forma úhrady je sjednávána pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy uvedena na faktuře, kterou se cena zboží a/nebo služeb účtuje.

6.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží a/nebo za dodané služby, se těmito všeobecnými podmínkami sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo ceny služeb až do jejího úplného zaplacení; tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

6.6. Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí předpisem o odměnách advokátů ve znění platném ke dni uplatňování nároku prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek je takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

6.7. Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výše 99% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.8. Prodávající si k věci, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto všeobecných obchodních podmínek vyhrazuje vlastnické právo, když kupující se stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6.9. V případě doručování zakoupeného zboží na adresu uvedenou v objednávce zasíláme daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

7. Salvatorská klauzule

7.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky, jsou společností nakup24.cz s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu. Podrobněji je proces nakládání s osobnímy daty popsán v odkazu Ochrana osobních údajů.

8.2. Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

8.3. Sledování spokojenosti zákazníků s obchodem prezuto.cz zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména NOZ.

9.2. Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze také řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu využít nejdříve kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.3. Logistiku a fakturaci obchodu zajišťuje nakup24.cz s.r.o. se sídlem v Bavorská 856/14 Praha 5, IČO 28188209, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 131604 vedeném Městským soudem v Praze. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. nakup24.cz s.r.o. vystupuje ve smluvním vztahu jako prodávající.

9.4. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních podmínek. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího má kupující právo takovou změnu odmítnout, když prodávající má povinnost kupujícího o takové změně včas poučit.

9.5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 01.01.2014. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 01.01.2014 se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Záruka

1.1. Na prodávané zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Prodejní doklad slouží zároveň i jako záruční list výrobku.

1.2. Kupující v žádném případě nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené v průběhu přepravy.

1.3. Kupujícímu, který je podnikatelem (viz vymezení pojmů v obchodních podmínkách) je poskytnuta záruční doba 12 měsíců ode dne prodeje, pokud není na daňovém dokladu vyznačeno jinak.

1.4  Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci, bezpečnost a jízdní vlastnosti pneumatiky. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže, mechanického poškození nebo skladování a manipulace, nebudou akceptována. Kupující souhlasí a akceptuje případný destruktivní zákrok na reklamované pneumatice (např. rozříznutí pneumatiky), bude-li nezbytný pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání. Hloubka dezénu pneumatiky při reklamaci nesmí být menší než 1,6 mm (po celé ploše).

2. Reklamace

2.1. Kupující, je povinen v případě zjištění vady výrobku tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu.

2.2. V případě, kdy je zboží doručováno kupujícímu přepravní společností, je kupující povinen zásilku bez zbytečného odkladu prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k jejímu poškození. Některé typy zásilek mohou mít v pořádku obal, ale přesto díky manipulaci u přepravce může dojít k poškození obsahu zásilky. V tomto případě je kupující povinen nahlásit prodávajícímu poškození zásilky nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky (telefonicky, emailem, dopisem, osobně). V případě, že není dodržena lhůta pro nahlášení reklamace vady při přepravě do 3 dnů má se za to, že zásilky byla dodána kupujícímu řádně a bez vad při přepravě. Toto nijak neomezuje právo kupujícího reklamovat vadu výrobku dle jeho jakosti.

2.3. Uplatnění reklamace se řídí NOZ a zákonem na ochranu spotřebitele. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, originální záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou kupujícímu sdělovány prostřednictvím e-mailových zpráv na jím uvedenou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou na daňovém dokladu reklamovaného zboží.

2.4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

2.5. DOPORUČUJEME – pokud zákazník přebírá zásilku, která u které lze předpokládat její poškození – například natržená krabice, pomačkaná krabice, či zjevně rozbalená krabice – neoriginálně zabaleno (možnost vykradení zásilky), je zákazník povinen tuto skutečnost zapsat do přepravního listu přepraví společnosti. Tento zápis je dopravce vždy povinen příjemci (kupujícímu) poskytnout. Pokud by přepravce odmítal umožnit zápis o poškození zásilky, je příjemce (kupující) povinen tuto zásilku odmítnou.

2.6. Všechny zákazníky žádáme, aby důsledně kontrolovali přebírané zásilky, a v případě podezření na poškození zásilky tuto skutečnost sepsali do předávacího protokolu dopravce, nebo ještě lépe zásilku odmítli! Pokud je obral zásilky poškozen, má kupující možnost zásilku detailně prohlédnout a v případě jejího poškození uplatnit reklamaci na poškození při přepravě. Bez zápisu v předávacím formuláři přepravce není tato reklamace následně možná!

2.7. V případě, že zákazník převezme zjevně poškozenou zásilku (proražený obal, zdeformovaný obal, promáčklý obal) přebírá na sebe riziko, že zásilka může být poškozena, a v tomto případě není možná následná reklamace na poškození při přepravě.

2.8. Reklamace se dále řídí platnými ustanoveními NOZ a právním řádem České republiky

2.9. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme následující postup: reklamaci nám bezodkladně oznamte písemně či na kontaktní emailovou adresu, pověřený pracovník se s Vámi spojí a domluví způsob řešení reklamace. Reklamovaný výrobek je nutné doručit na naši adresu s vyplněným reklamačním formulářem: reklamacni_formular_pneumatiky_PDF.pdf. V případě najsností nás neváhejte zkontaktovat.

3. Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží prostřednictvím elektronické objednávky akceptuje kupující tento reklamační řád bez výhrad ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den provedení objednávky. Akceptuje rovněž v tento den platnou kupní cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného). Odeslanou objednávkou je kupující vázán. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí příslušnými ustanoveními Obchodního a NOZ, případně jinou platnou právní úpravou.

4. Platnost reklamčního řádu

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 01.01.2014. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 01.01.2014 se řídí tímto reklamačním řádem.

vytvořilo intencio.cz
kompletace

Kompletace pneumatik a plechových disků od 224 Kč za kus

Přejít na stránku kompletace